องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายบ้านมือสองในประเทศไทย ได้มีมานานแล้ว ต่อมาได้มีพัฒนาการกระบวนการขายโดยการแต่งตั้งเป็น “นายหน้า” มีค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่สามารถชี้ช่องเพื่อให้การซื้อขายได้สำเร้จ โดยประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายที่กำหนด แต่อาศัยการเทียบเคียงตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มกันเป็น สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thal Real Estate Association) การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากร “สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ตามนโยบายของรัฐ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และบุคลากรในวิชาชีพสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยืของประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่าย เผยแพร่ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยกับผู้ประกอบการในสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของชาติต่างๆ ในภูมิภาค

ประโยชน์ของการมีคุณวุฒิวิชาชีพ

ด้านบุคคลกร
ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การรับรองความสามารถในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เกิดความภาคภูมิใจ เพิ่มมูลค่าในตัวเอง ยกระดับศักยภาพของบุคคล

ด้านผู้ประกอบการ
ได้บุคลกรที่ตรงตามความต้องการ ลดเวลาในการสรรหาบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานกับคนที่ไม่ตรงกับหน้าที่งาน กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนได้ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพที่ทำงานได้จริง สร้างผลิตผลและข้อได้เปรียบทางการตลาด

ด้านสถาบันการศึกษา
ปรับผลการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์การทำงานที่ดี โดยนำสมรรถนะวิชาชีพมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นระบบฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างบัณฑิตและเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงานสากล

ด้านประเทศ
กำลังคนที่มีศักยภาพในการสรร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศและเกิดการยอมรับความสามารถของบุคลากรของไทยทั้งในประเทศและระดับสากลเพื่อรับรองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมการประเมินวัดระดับ ความสามารถของท่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ


บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

เลขที่ 480,482 ถนนศรีวรา ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-514-4455 ,083-499-3411

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin